qui som Entitats Agenda Noticies Contacta

ARV naixque per a servir al Poble Valencià i es fundà en l'objectiu de coordinar la labor conjunta de totes aquelles entitats culturals, socials i economiques que, havent assumit el compormis d'engrandir, difondre i potenciar l'identitat valenciana, vullgen comprometer-se en este proyecte. ARV es constituix com a plataforma des de la qual es preten reforçar i millorar la presencia de Valencia en tots els ambits, siguen a nivell nacional, estatal, europeu o mundial.

La nostra obediencia estrictament valenciana, forma un fil d'unio entre totes les entitats i persones que conformem ARV . Es per tant, una obligacio i un orgull poder treballar pels interessos valencians per a fer-los respectar. Davant de l'actual casi absencia d'una autoestima i orgull com a ciutadans valencians en la nostra societat, des de ARV proponem i activem estos fins:

•  Divulgacio i promocio de la cultura valenciana, en especial del seu major simbo: la llengua valenciana, humiliada i marginada en les ultimes decades. De la mateixa forma nos ocupem d'unes atres realitats culturals valencianes com son els deports autoctons, la musica tradicional, la lliteratura, l'art, etc.

•  Colaboracio i contribucio al foment del major numero possible d'entitats valencianes compromeses en la fidelitat a l'identitat valenciana.

•  Promocio d'un major coneiximent de la riquea historica, tradicions i costums del Regne de Valencia.

•  Millora i engrandiment de l'economia valenciana com a motor i fonament de la prosperitat de la nostra societat.

•  Ajuda i soport a immigrants, aixina com a tots aquells colectius de qualsevol ambit que desigen integrar-se i compartir en tots nosatros l'idea de fer progressar la societat valenciana.

•  Dedicacio i atencio especial a la joventut, peça fonamental de la societat valenciana, que constituix en definitiva el futur de la Patria Valenciana. ARV te tambe el compromis d'obrir les portes a la participacio dels jovens valencians, impulsar la seua formacio universitaria, cultural, economica, social, professional i facilitar aixina la posterior incorporacio al mon laboral.

•  Organisacio de diversos actes, fires, conferencies, debats, cursos, exposicions, tallers, etc., que nos ajuden a desenrollar tots els proposits anteriors.

Tots estos objectius i molts atres son i seran una realitat gracies i per mig de “ La Llar ”, la nostra seu social i la de tots aquells que vullguen unir-se ad esta ilusionant empresa. Estes instalacions estan preparades per a realisar les nostres activitats, com son les conferencies, tallers, cursos, exposicions, etc., i per supost, com a punt de convivencia de tots els valencians tant de naiximent com d'adopcio, compromesos en els valors i els ideals de germanor valencianista.

En esta presentacio no podriem oblidar enaltir la figura del prohom que feu possible ARV : Manuel Soler i Bahilo , l'home que donà sa vida per a dur avant este somi i transformar–lo en una esperançadora realitat. Sense ell, ARV no existiria. Encara que no el tenim fisicament entre nosatros, la força i la sabiduria del seu immens espirit nos acompanya sempre.

Gracies i benvinguts.